“Begeleid wonen in Groningen? La Hacienda gelooft in jou “

Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Nieuws

Kwaliteit La Hacienda in 2019 goed op orde
29 augustus 2020

La Hacienda Kwaliteitsverslag 2019

 

Beschermd Wonen &

Begeleiding Individueel 

Groningen 28 juni 2019

 

 

Inhoud

 

Inleiding. 2

Kwaliteitsbeoordeling. 3

Conclusie resultaten. 3

Capaciteitsopbouw.. 4

Scholing en intervisie. 4

SKJ-registratie. 4

Betrokkenheid van cliënten. 5

Klachten en meldingen. 5

ICT en AVG.. 6

 

 

 

Inleiding

La Hacienda heeft in 2019 een fasemodel ingevoerd ten behoeve van Beschermd Wonen op basis van de Nieuwe Werkwijze (methodologie) 2018. Bij de kwaliteitsbeoordeling managementsystemen 2019 scoort La Hacienda hoog. Bij ISO 9001 zijn geen (major) tekortkomingen en evenmin (minor) verbeterpunten naar voren gekomen.

La Hacienda draagt actief bij aan de maatschappelijke en politieke discussie tot kostenbeheersing in jeugd- en jongvolwassenenzorg onder het motto: ‘Betere zorg kost minder en levert meer op’. Met name suggesties rond een doorgaande zorglijn ter vervanging van permanente herindicatie processen door verschillende gremia kan de gemeenschap en de jongeren veel opleveren.

De processen voor intake, zorg en doorgaande begeleiding op ambulante plekken zijn ingeregeld. De PDCA cyclus is vastgelegd en wordt toegepast. De analysemethode van incidenten en calamiteiten die in 2018 is ingevoerd heeft tot grote reductie in incidenten geleid.

La Hacienda groeit door naar een specialistische jeugdzorgaanbieder die zich richt op activering, maximale participatie en talentontwikkeling van jongeren in plaats van een algemene Beschermd Wonen-voorziening. In 2019 zijn uit eigen middelen extra uren gezet (boventallige uren) op activering.  La Hacienda gelooft dat jongeren ondanks hun beperkingen of gedragsproblematiek veelal in staat zullen blijken zichzelf te redden, mits zij daar toe worden gestimuleerd in deelname aan dagactiviteiten en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun maatschappelijk functioneren.

Pedagogische nabijheid en professionele afstand tot jongeren moeten bij jongeren leiden tot een groei van zelfredzaamheid. Via POP worden medewerkers gestimuleerd in te zetten op doorgaande vergroting van kennis op het gebied van autisme spectrum stoornissen en andere stoornissen, gedragsproblematiek en PTSS al of niet gerelateerd aan ontwrichte gezinssituaties. Ook de specifieke kennis van voornoemde doelgroep in combinatie met LVB vraagt verdieping waar een scholingsprogramma op heeft plaatsgevonden.

Kwaliteitsbeoordeling

La Hacienda heeft een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Er is daarnaast een jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling door een interne audit gevolgd door een onafhankelijke externe audit. Begin 2020 heeft La Hacienda de nieuwe ISO-norm 9001:2015 opnieuw behaald.

De externe audit Management Systeem Certificatie ISO 9001:2015 door DNV GL geeft in februari 2019 de volgende sterke punten van La Hacienda:

  1. Het invoeren van de GAS score waardoor vooruitgang van jongeren kan worden gemeten en bijgehouden.
  2. Het primaire proces (cliëntenzorg) verloopt beheerst.
  3. Er is een goede en intensieve communicatie met de omwonenden en buurt van de locaties van La Hacienda.

Er waren geen (major) tekortkomingen en waren geen (minor) verbeterpunten.

  1. De cliënttevredenheid wordt steeds gemeten bij zorgplan besprekingen.
  2. De medewerkerstevredenheid is gemeten conform standaard waar La Hacienda gemiddeld en regelmatig vaak bovengemiddeld scoort.
  3. De Nieuwe Werkwijze is zorgvuldig beschreven in een procedure

Hiermee is het managementsysteem beoordeeld als zijnde effectief en in overeenstemming met alle geldende norm(en).

Elk half jaar vindt een periodieke interne check plaats waarbij de kwaliteitsmanager en directie de voortgang en status van het kwaliteitsmanagementsysteem evalueren en eventueel bijstellen. 

 

Conclusie resultaten

Het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem geeft inzicht in het zorgproces en indiceert voortgang van de prestatie-indicatoren. Er is sprake van een beheerst zorgproces, compliance met de normen en conformity aan een uniform permanent verbetersysteem door medewerkers.

 

 

Capaciteitsopbouw

La Hacienda heeft in 2019 vier gedragswetenschappers in dienst met verschillende expertise achtergrond met extra opleiding tbv diagnosticeren met een dag per week ervaringstage bij een GZ-instelling. Op deze wijze specialiseert La Hacienda steeds verder in de specifieke begeleidingsvragen van jongeren.

Het aannamebeleid van cliënten met in- en exclusiecriteria is consequent toegepast. Op deze wijze kan La Hacienda aan het begin van het zorgproces een goede inschatting maken van de hulpvraag van de cliënt. Gedragswetenschapper geven specifieke handelingsadviezen mee aan de pedagogisch medewerkers.

Scholing en intervisie

La Hacienda zet in op verbinding met jongeren. Daarvoor hebben alle medewerkers cursussen gevolgd in Motiverende Gesprekstechniek.

Gemiddeld elk kwartaal vindt een interne scholingsdag plaats waar alle medewerkers van La Hacienda bij aanwezig zijn. De gedragsdeskundigen of externe experts verzorgen een training op het gebied van zorginhoudelijke methodieken of psychopathologie. Tijdens deze scholingsdagen worden er ook trainingen gegeven door externe partijen. Dit kan zowel een zorginhoudelijke training zijn als een training over beleid of vitaliteit. Er is sprake van een maandelijkse intervisie met een externe intervisor. De pedagogisch medewerkers kunnen tijdens deze vertrouwelijke intervisie reflecteren op hun werk op basis van casuïstiek.

SKJ-registratie

De registratie van professionals in de jeugdzorg (minderjarigen) is verplicht in het Kwaliteitsregister Jeugd. La Hacienda voldoet hier aan.

 

 

Betrokkenheid van cliënten

Op de diverse locaties voor Beschermd Wonen worden tweemaandelijkse bewonersvergaderingen (vijf maal per jaar) gehouden waar cliënten hun gedachten, wensen en voorstellen inbrengen. De inbreng wordt gedocumenteerd en doorgeleid naar de leidinggevenden (locatieleider en directie). De opmerkingen en ideeën worden serieus genomen. Voor het uitvoeren van plannen is budget beschikbaar gesteld.

Een officiële cliëntenraad komt door in en uitstroom van jongeren en onvoldoende animo bij de jeugdigen niet tot stand. De cliëntenvergaderingen werpen wel vruchten af. Enkele jongeren treden naar voren namens hun peers. Op verzoek is er extra cameratoezicht gekomen tbv reductie overlast en (fietsen-)diefstal. Ook het gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de hygiëne en orde in de publieke ruimtes is een speerpunt.

In 2019 is een CTO uitgevoerd in samenwerking met de Hanze Hogeschool conform een standaard en vergelijkbare vragenlijst met eerder onderzoek. Die laat zien dat begeleiding op locatie door medewerkers hoog wordt gewaardeerd. Bij de uitstroom ontstaan stress situaties, onduidelijke en langdurige procedures met herindicaties ambulant en onduidelijkheid over toekomsite huisvesting. La Hacienda doet in dat kader mee aan convenant Herhuisvesting Kwetsbare Personen. Die functioneert onvoldoende om  de verantwoordelijkheden en regie niet eenduidig is geregeld en dat indicatiestelling niet aansluiten bij de levensfase (overgang van beschermd wonen naar ambulant). La Hacienda draagt in die discussie bij ten behoeve van de belangen van haar cliënten met als streven dat jongeren na uitstroom BW een duidelijke en goede en intensieve begeleiding ambulant houden van tenminste een half jaar door de vertrouwde zorgaanbieder.

Daarnaast worden de uitkomsten van exit gesprekken van cliënten zelfstandig geanalyseerd. Cliënten vullen daarnaast anoniem een evaluatie met scorekaart in over de  begeleiding en faciliteiten van La Hacienda. Die worden geïnventariseerd en de scores worden cumulatief eens per half jaar vergeleken met eerdere uitkomsten. Er is in 2019 sprake van groeiende tevredenheid ten opzichte van 2018.

 

Klachten en meldingen

La Hacienda is aangesloten bij het ECKG en de Geschillencommissie Zorg. Informele signalen en klachten van cliënten en ouders/verzorgers worden door de pedagogisch medewerkers en gedragsdeskundigen doorgegeven aan de directie en kwaliteitsmanager.

Formeel is er geen klacht ingediend in 2019, maar een klacht in 2020 heeft betrekking op 2019. De client heeft een klacht ingediend aangaande het verbod op het hebben van een hond op locatie. De ECKG heeft geconcludeerd aan cliënte goede zorg is verleend en dat de weigering van een huisdier op die locatie conform de huisregels en de wettelijke bepalingen was. La Hacienda heeft consistent beleid gevoerd en van meet af aan goed daarover gecommuniceerd naar cliënte. De klacht is daarmee afgewezen.

Indien gewenst vindt er een gesprek plaats met cliënt en de directie en eventuele betrokken medewerkers om klachten op te lossen. Wanneer geen uitkomst is naar tevredenheid van de cliënt wordt hij doorverwezen naar de  klachtencommissie van het ECKG die onafhankelijk zijn klacht beoordeelt.

 

 

ICT en AVG

Op basis van vigerend AGV-beleid worden cliëntendossiers alleen binnen ONS-Nedap opgeslagen met een hoge mate van beveiliging van sensitieve gegevens.

De organisatie-gebonden documenten worden beheerd  in een online platform met inlogvereisten, waarvan de autorisatie per medewerker beperkt is tot informatie waar hij toegang voor moet hebben om professioneel te kunnen functioneren.

Een aandachtsfunctionaris van La Hacienda controleert regelmatig en onaangekondigd of het beleid om geen cliëntendocumenten op de PC/laptop weg te zetten.

Het gebruik van Whatsapp en sociale media is beperkt tot organisatorische en logistieke zaken en niet voor cliëntgebonden zaken.

 

 


 

La Hacienda

085 200 39 93

Bel La Hacienda

logogeschillencommissie Zorg dichtbij: La Hacienda Groningen AKJ​ klachtenportaal zorg logo

Locatie La Hacienda Groningen
Schaaksport 114 t/m 130
9728 PG Groningen
Neem contact op met La Hacienda
085 200 3993
E-mail La Hacienda Groningen
info@lahacienda.nu
   
Algemene voorwaarden         Privacyreglement          
  

Ismaelius woont nu zelfstandig in Groningen met begeleiding.

 
La Hacienda
La Hacienda  

Een aantal maanden geleden woonde ik nog thuis. Was lekker makkelijk, mijn moeder die van alles voor me deed, maar ik leerde er toch wel weinig van. Nu denk ik zelf na hoe ik de maand moet rond komen met geld. Het is fijn dat ik hier begeleiding voor krijg! Ook het thuiskomen en even chillen met huisgenoten is prettig, want een leeg huis is toch wel saai... Bekijk hier alle referenties.La Hacienda
  

Sander - La Hacienda is een hele fijne plek om te wonen

 
La Hacienda
La Hacienda  

Ik word geholpen bij de dingen waar ik hulp bij nodig heb bijvoorbeeld dat ik moeite heb met koken. De begeleiding is er niet de hele dag, maar dat is ook niet nodig. Wat ik heel fijn vind is dat ik me af en toe gewoon lekker kan terug trekken in m'n kamer. Als ik La Hacienda een cijfer moet geven krijgen ze zeker een 10! Bekijk hier alle referenties.La Hacienda
  

Sanne - Zelf nadenken over oplossen van moeilijke situaties.

 
La Hacienda
La Hacienda  

Ik heb de neiging om met mijn problemen bij de begeleiding aan te kloppen en te vragen wat ik moet doen. Ze geven mij dan geen kant en klare oplossingen, maar vragen mij wat ik zelf al heb gedaan om het op te lossen. Op die manier moet ik zelf gaan nadenken en een oplossing bedenken. In het begin vond ik dat nogal vervelend, maar ik begrijp nu dat ik daar uiteindelijk het meeste van leer. Wat ik ook fijn vind is dat mijn begeleiders begrip hebben voor mijn leefwereld. Bekijk hier alle referenties.La Hacienda
  

Laurens - Huisgenoten zijn wennen, maar wel gezellig!

 
La Hacienda
La Hacienda  

Thuis botste het steeds vaker tussen mij en mijn ouders. Ik vind het lastig om met regels om te gaan die mij opgelegd worden, en ging er dan ook vaak tegen in. Nu ik zelfstandig woon onder begeleiding, kan ik in overleg bepalen hoe mijn week er uitziet. Iedere week heb ik een één op één gesprek met de begeleiding om mijn eigen doelen te bespreken. Ik vind het fijn dat er gekeken wordt naar mijn sterke en zwakke kanten en ik begeleiding krijg waar ik het nodig heb. Het is wel wennen met huisgenoten, maar heel erg gezellig! Bekijk hier alle ervaringen.La Hacienda
  

Mandy - Als je ze nodig hebt, staan ze altijd voor je klaar

 
La Hacienda
La Hacienda  

Sinds ik bij La Hacienda in ben getrokken, is alles anders. Je moet alles opeens zelf doen. Door de vriendelijke en behulpzame begeleiders ben ik binnen een half jaar enorm gegroeid. Je woont gewoon zelfstandig met huisgenoten. Alles doe je in principe zelf, maar als je ondersteuning nodig hebt, dan staat de begeleiding voor je klaar. Bekijk hier meer ervaringen.La Hacienda
  

Laura - Door vallen en opstaan kom je er wel!

 
La Hacienda
La Hacienda  

Bij La Hacienda heb ik geleerd dat fouten maken mag! De begeleiding was er voor me om samen te kijken hoe het de volgende keer anders kon. Ik vond het fijn dat ik zelf kon onderzoeken hoe ik volwassen kon worden zonder dat er met een belerend vingertje gezwaaid werd, maar dat ik toch wel het gevoel had dat ik altijd op de begeleiding kon rekenen. Nu ben ik anderhalf jaar verder en ben ik blij met mijn eigen huisje. De begeleiding komt nog maar twee keer in de week langs, maar even een app sturen of bellen kan als ik daar behoefte aan heb. Bekijk hier alle ervaringen.La Hacienda
  

Maartje - Begeleiding helpt met het oplossen van problemen

 
La Hacienda
La Hacienda  

Omdat ik het lastig vind om met geld om te gaan, heb ik schulden gekregen. Samen met de begeleiding zoek ik nu naar een oplossing. We hebben een vrijblijvend gesprek gehad met een bewindvoerder om te kijken wat de beste keuze is voor mij. Ook vind ik het moeilijk om sociale contacten te krijgen en zat dan ook vaak op mijn kamer. Gamen, appen, je kent het wel. Nu ik een appartement deel met een huisgenoot kan ik altijd even een praatje maken. De begeleiding komt op afgesproken tijden en ze helpen mij bij de dingen die ik lastig vind. Bekijk hier alle ervaringen.La Hacienda
  

Mei Li - Weer een stap verder naar zelfstandigheid

 
La Hacienda
La Hacienda  

Een paar maanden geleden ben ik verhuisd van het begeleid wonen huis naar het zelfstandig wonen appartement. In het huis vond ik het prettig dat er elke dag begeleiding aanwezig was, ik kon vrijwel meteen bij de begeleiding terecht. Nu ik hier woon, maak ik een afspraak voor begeleiding. Het voordeel  van deze woonplek is dat ik meer privacy heb, maar ik mis mijn huisgenoten soms wel. Bekijk hier meer ervaringen.La Hacienda

Vind ons op social media

        Kwaliteitsbeleid 

Sitemap

Nieuws
twittertwitter
Facebook La Haciendahover